Meldestand

Nummer Segelnummer Steuerman / Steuerfrau ÖSV-Nummer Vorschoter(in) ÖSV-Nummer 3. Crew-Mitglied ÖSV-Nummer
1 AUT826 Novak Günter 5612 Novak Flora
2 GER3709 Szczepanek Rolf BA035 Hartenek Moritz
3 GER3843 Rudolph Gerd Hampel-Rudolph Heike
4 AUT836 Kreuzer Christian 171255 Kreuzer Isabella
5 AUT820 Redtenbacher Felix Rumpelsberger Lara
6 AUT827 Oberholzer Eduard 9289 Lackner-Werner Andreas
7 AUT750 Antl Hubert Vogel Thomas
8 AUT1826 Heiligenmann Fabian 1986203 Huemer Florian Huemer
9 AUT848 Veit Steiner Andreas Müller
10 AUT810 Buttmann Rudi 8723 A. Franz
11 Aut839 Hoffmann Paul Nowitzki Florian
12 GER3806 Grass Jens Schwab Birgit
Zurück zur Terminübersicht